Podrobný popis informačního systému

1. Technologická evidence

Základní část informačního systému. Na obrázku je vidět vzhled této agendy.

V horní polovině obrázku je vidět část seznamu výrobků informačního systému. Pro každý výrobek je v dolní části obrazovky evidován seznam výrobních operací. Údaje lze snadno evidovat vyhledávat, tisknout i řadit.

Technologická evidence disponuje i následujícími funkcemi:

 • Variantami výrobků
 • Variantami operací
 • Evidencí změn a verzí

Ke každému výrobku je možné evidovat další dokumentaci. Mohou to být například:

 • Fotografie výrobků
 • Výrobní dokumentace
 • Výkresy
 • Programy strojů ...

Na následujícím obrázku je vzhled obrazovky při zápisu nebo zobrazení jedné operace výrobku.

V levé části obrazovky jsou detaily výrobního postupu. Kromě popisu operace vidíme výrobní časy, pracoviště a další potřebné údaje.

V pravé části obrazovky je vidět seznam součástí, které jsou třeba na uskutečnění výrobní operace.

2. Evidence firem

Agenda umožňuje evidovat údaje odběratelů a dodavatelů. Obsahuje jejich kontakty, adresy, fakturační a další údaje potřebné ke komunikaci a k vystavení potřebné dokumentace.

Na obrázku vlevo nahoře vidíme seznam firem, dole seznam dodacích míst a vpravo je část evidovaných údajů jedné firmy.

3. Přijaté a vydané objednávky

Systém eviduje přijaté i vydané objednávky. Plnění objednávek je pak realizováno prostřednictvím dodacích listů nebo faktur.

Na obrázku je zobrazena evidence přijatých objednávek.

Uprostřed obrazovky je vidět okno pro zadání jednoho řádku objednávky. Kromě základních ůdajů o termínech, množstvích a cenách je systém schopen evidovat i:

 • přílohy
 • poznámky a texty
 • cenový vývoj
 • příplatky a slevy

 

4. Plánování výroby

Systém disponuje dvěmi možnostmi plánování výroby.

První je standardní a je určen pro firmy, kde evidenci objednávek a plánování výroby provádí různé osoby.

Druhá je zjednodušená a je určena pro menší firmy, kde evidenci objednávek a plánování výroby provádí jedna osoba.

a. Standardní plánování

Standardní plánování výroby vychází z evidence objednávek. Pracovník obchodu zaeviduje příchozí objednávku. Nová objednávka má svou hlavičku a své řádky. Řádky nové objednávky vzniknou ve stavu: Nová. Pokud dochází ke změně řádku objednávky, tedy změně termínu nebo množství výrobku, řádek objednávky se nastaví do stavu Změna.

Pro zpracování nových objedávek a změn objednávek slouží programový modul Zakázkové plánování.

Obrazovka zakázkového plánování je rozdělena do čtyř sekcí. Vlevo jsou vidět objednávky - zakázky a jejich řádky, vpravo již vystavené výrobní příkazy s řádky, které reprezentují konktrétní výrobní operace.

Nová zakázka je nejprve ve stavu předpoklad, v procesu vystavení výrobních příkazů dochází nejprve k upřesnění termínu dodání a pak k zadání výrobních termínů. Pro větší přehlednost jsou různé stavy zakázek rozlišeny barevně.

Následují obrázek reprezentuje vzhled obrazovky při procesu vystavení výrobních příkazů. V okně vpravo dole je podrobně rozepsán každý výrobek i jeho vyráběné součásti. To je nezbytné v případě montáže nebo výroby různých variant z polotovarů.

 

b. Zjednodušené plánování

Plánování výroby je realizováno pomocí výrobních příkazů. Factis to zvládá bez zbytečného zdržování a vypisování. Přímo v základní obrazovce lze pomocí několika kliknutí myši a potvrzení počtu kusů vystavit výrobní příkaz.

Řádek týdenního plánu obsahuje tyto údaje:

 • Údaje o výrobku
 • Údaje o stavu výrobku na skladech
 • Objednané množství kusů na jednotlivé zakázky včetně plnění zakázek
 • Vystavené výrobní příkazy včetně informací o probíhajicí výrobě
 • Po kliknutí myši na některý výrobní příkaz se ve spodní části obrazovky ukáže plnění výroby po jednotlivých operacích. Přehled ukazuje i konkrétní pracovníky, kteří vyrobu realizovali.

V agendě týdenní plánování lze provádět tyto operace:

 • Vystavit, opravit a mazat objednávky
 • Vystavit, opravit a tisknout výrobní příkazy
 • Při změnách zakázek přesouvat výrobní příkazy na jiné sloupce - termíny objednávek.

 

Výrobní příkazy

Výrobní příkaz je základním nástrojem pro plánování a evidenci výroby

Výrobní příkaz obsahuje tyto základní informace:

 • Vyráběné množství a termín
 • Skutečný sled operací, dle kterého bude realizována výroba
 • Zvolené varianty operací - strojů
 • Údaje o potřebných skladových pohybech. Například se jedná o vydání materiálu do výroby nebo předání hotového výrobku na sklad hotových výrobků
 • Výrobní příkaz je připraven na evidenci kooperace

Na prvním obrázku je vidět výrobní příkaz výrobku, který se vyrábí na několik operací. Jedna z těchto operací je kooperována. Obrazek ukazuje i požadavky na skladové pohyby odeslání na kooperace a návrat z kooperace.

Druhý obrázek představuje montážní výrobní příkaz se seznamem potřebných součástí a skladů uložení.

Výrobní příkaz slouží jako výrobní průvodka, která putuje výrobou s výrobní dávkou a slouží ke snadné evidenci výroby.

 • Jednotlivé operace na výrobní příkazu jsou vybaveny čárovým kódem
 • Čárový kód slouží k jednoduché identifikaci a zápisu provedené práce. Na obrázku je vidět dva různé čárové kódy. Jeden slouží k evidenci přípravné práce, druhý k evidenci vlastní výrobní práce

Na následujícím obrázku jsou vidět další možnosti výrobního příkazu

 • U operace nahoře jsou uvedeny čárové kódy pro vytvoření skladových pohybů k odeslání výrobku na kooperaci a k návratu výrobku z kooperace.
 • Pod poslední operací dole je pak uveden čárový kód pro příjem výrobku na sklad hodové výroby.

Následující obrázek ukazuje výrobní příkaz s již provedenou výrobou:

Je zde snadno vidět jak předpis - obsah výrobního příkazu, tak provedená práce jednotlivými pracovníky

 

 

5. Komplexní evidence výroby

V systému Factis lze evidovat následující typy výrobních činností.

 • Provedení výrobních operací
 • Provedení přípravy výrobní operace
 • Evidence vícepráce, tedy opravy
 • Evidence časové, režijní práce
 • Evidence zmetků, ke kterým dochází v průběhu výroby

Na obrázku je vidět otisk obrazovky modulu evidence výroby.

Vlevo je přehled pracovníků výrobního střediska s přehlednými informacemi o docházce, množství vykázané práce a procentním plněním norem. Vpravo pak podrobné informace o vykázané práci.

Evidenci výroby lze realizovat v systému dvěmi různými možnostmi.

A. První možností je standardní evidence pomocí klávesnice. Uživatel komfortně, ale ručně zadává pro jednotlivé pracovníky výrobu.

B. Druhou možností je využití čteček čárových kódů, uživatel z výrobní dokumentace přenáší provedenou výrobu pomocí čárového kódu. Uživatelem může být buď mistr, plánovač, nebo přímo samotný pracovník, který výrobu realizoval.

 

A. Standardní evidence výroby

Obrázek ukazuje přehledný vstupní formulář pro zadání odvedené práce.

 

B. Evidence výroby dle čárových kódů

Evidence výroby se děje prostřednictvím výrobních příkazů nejlépe pomocí čteček čárového kódu.

Každý pracovník má vydánu osobní kartu se svým čárovým kódem. Při evidenci výroby pomocí čteček čárových kódů pracovník nejprve sejme čárový kód ze své osobní karty. Pak se na obrazovce objeví programový dialog, který očekává čárový kód operace z výrobního příkazu. Pak už je třeba jen dopsat počet kusů, popřípadě zmetků.

Zapsaná výroba se pak již ukazuje např. v týdením plánu v okně pod přehledem objednávek.

 

6. Skladová evidence

Skladová evidence umožňuje evidovat stavy a pohyby výrobků a materiálu na všech potřebných skladech ve firmě. V praxi se může jednat o nákupní sklad, výrobní sklad, sklad hotové výroby popřípadě sklad neshodné výroby. Skladů může být samozřejmě mnohem více.

Na obrázku je vidět základní vzhled skladové evidence. V horni polovině obrazovky jsou vidět skladové doklady a jejich položky. V dolní polovině obrazovky vidíme vlevo stavy výrobků na jednotlivých skladech a vpravo podrobně pohyby jednoho výrobku.

Mohou existovat různé typy skladových dokladů. Možný jejich přehled je vidět na dlaším obrázku.

Příjmový nákupní doklad slouží k nákupu zboží od dodavatele, Dodací list je naopak určen k vystavení expedičního dokladu při prodeji výrobků. Mimo těchto dokladů existují ještě interní doklady sloužící k evidenci pohybu zboží po firmě.

U dokladů je možno definovat důležité vlastnosti. Některé z těchto vlastností slouží i ke snadnému vytváření skladových pohybů pomocí čtečky čárového kódu. Takový doklad vystavený pomocí čárového kódu je na dalším obrázku.

7.Dodací listy a fakturace

Jedním z typů skladových dokladů je dodací list. Slouží k tomu, abychom evidovali expedici výrobků ze skladu hotové výroby a také k tomu aby docházelo k plnění přijatých objednávek. Formulář pro výběr položky zakázky, která je dodávkou plněna, je na dalším obrázku.

Příklad jednoduchého dodacího listu je na dalším obrázku.

8.Evidence zmetků

Jedním z průvodních jevů jakékoliv výroby jsou zmetky. Informační systém Factis je eviduje hned od počátku jejich vzniku. Ihned při evidenci výroby dochází k evidenci zmetků, aby se tato informace dostala k pracovníkům, kteří řídí výrobu a mohli adekvátně reagovat. Zadávací formulář je na dalším obrázku.

Tato informace se pak okamžitě promítá do plánovacího formuláře. Viz další obrázek.

Pak je možno okamžitě vystavit výrobní příkaz na provedení náhradní výroby a výdejku nebo převodku vadných kusů z výroby.

9.Výrobní vícepráce

V mnoha firmách je výroba velmi složitá a komplikovaná. Během výroby pak dochází k potřebám provádět opravy výrobků. Dále se stává, že práce předepsaná výrobním postupem zabere podstatně více času, než je předepsáno.  K řešení těchto situací slouží programový modul Výrobní vícepráce.

Na obrázku je zobrazena Evidence víceprací. Vícepráce je možno do systému vkládat přímo v daném modulu nebo je možno vícepráce do systému vkládat přímo v rámci Evidence výroby.

Kromě množství, kterého se vícepráce týká, je zde velmi důležitý čas vícepráce. A vzhledem k tomu, že často bývá potřeba vícepráce zapříčiněná vadnou prací jiných pracovníků, je možné k vícepráci zadávat i další údaje o vadách, příčinách a vinících.

 

10.Evidence nářadí a výrobních přípravků

Systém Factis přehledně pracuje s nářadím, nástroji i výrobními přípravky. Každé nářadí je uloženo v systému jako specifický typ výrobku. Toto nářadí je pak zapsáno přímo k operacím, u nichž je při výrobě používáno.

Příklad takového zápisu nářadí u operace ukazuje následující obrázek:

Systém Factis umožňuje snadnou evidenci opotřebení nářadí a sledování, které nářadí bude třeba opravit nebo vyměnit. Při evidenci výroby systém samočinně sleduje, jaké množství výrobků bylo pomocí daného nářadí vyrobeno. Příklad takového přehledu je na následující ukázce:

 

11.Kooperace

IS Factis přehledně zvládá práci s výrobou, které probíhá mimo vlastní firmu, tedy tak zvané kooperace.

Již v technologické evidenci, v údajích o operaci je určeno, zda se operace provádí ve vlastní firmě nebo v kooperaci. Odesílání výrobků na kooperaci a jejich návrat se pak děje v rámci skladové evidence. Na obrázku je vidět kromě příslušného skladového dokladu i přehled výrobků u konkrétního kooperanta.

V přehledném zobrazení plnění výroby se pak ukazuje množství na kooperaci a množství po návratu z kooperace ve dvou zvláštních sloupcích.

12.Inventura

Nezbytnou a velmi důležitou součástí informačního systému jsou funkce umožňující uskutečnit fyzickou inventuru zásob a nedokočené výroby. Na následujícím obrázku je zobrazen programový modul Inventura, který tyto funkce zajišťuje.

V levé horní části obrazovky je vidět přehled již zpracovaných inventur. Každá inventura je evidována samostatně a je uložena k případným kontrolám a doložení v budoucnu.

 

V pravé horní části obrazovky je přehled inventurních seznamů. Je velmi výhodné rozdělit inventuru ve firmě například podle dílen, skladů, pracovišť do zvláštních seznamů a každý seznam zpravovávat samostatně.

A nakonec v dolní části obrazovky je vidět obsah jednoho seznamu, žlutá barva ukazuje výrobky, kde byly nalezeny inventurní rozdíly.

 

14.Řízení kapacit

Is Factis disponuje nástroji, kterými je možno snadno zobrazovat naplněnost výrobních kapacit. Na prvním obrázku je dobře vidět náplň normohodin pro jednotlivé stroje a pracoviště. V horní části obrazovky vidíme pro dané časové období součty výrobních a přípravných časů daných pracovišť.

Je možno data filtrovat pro jednotlivé dílny, pracoviště i typy výrobků.

Na dalším obrázku je vidět přehled potřeb nakupovaných surovin.

Data vycházejí z vystavených zakázek, výrobních příkazů a daného stavu plnění výroby.

 

15.Manažerské rozhraní

IS Factis disponuje celou řadou nástrojů, pomocí nichž lze snadno a rychle získávat informace potřebné pro řízení firmy. V dalším textu uvedu některé z nich.

15.1 Modul Plnění výroby

Pomocí tohoto nástroje může vední firmy získávat informace o objednávkách, jejich plnění a o tom kolik výrobních kapacit tyto objednávky zabírají.

Na prvním obrázku je základní obrazovka modulu Plnění výroby. Obsahuje základní údaje o objednávkách a stavu jejich plnění. Data lze snadno filtrovat, řadit i exportovat.

 

15.2 Modul Nekvalita

Další obrázek představuje jednu z mnoha možností modulu Nekvalita. Je zde zobrazen Paretův diagram výrobků, u kterých je nejvíce zmetků.

 

15.3 Obchodní plán

Jednou z bohatých možností systému Factis je vytvářet a vyhodnocovat plán prodeje. Obrázek ukazuje grafické porovnání plánu a skutečnosti.

 

15.4 Modul Docházka

Následující obrázek představuje modul Docházka. Jsou zde přehledně zobrazena docházková data, pro snadnou kontrolu i zadávání.

 

16.Nabídkové - poptávkové řízení

Nedílnou součástí IS Factis je modul, který slouží ke zpracování poptávek od zákazníků. V následujícím oddíle budou stručně uvedeny jeho možnosti.

16.1 Vstupní obrazovka evidence poptávek

Vstupní obrázek ukazuje základní obrazovku modulu. Obsahuje nejen přehled poptávek s jeho položkami, ale i některé podklady pro zpracování cenové nabídky.

16.2 Obrazovka pro zadání základních obchodních dat

Zde jsou vidět data, která při zakládání poptávky do systému vkládá pracovník obchodu.

16.3 Obrazovka pro zadání technologických údajů

Další ukázka představuje obrazovku pro zadávání technologických údajů poptávaného výrobku.

16.4 Výstup nabídky

Poslední ukázka znázorňuje jednu z možností výstupu modulu nabídek a poptávek